Hej alla! [English below]

Det senaste året har varit ett jobbigt år både studiemässigt och socialt. För studenter har utbildning hållits digitalt och studentlivet till stor del ställts in vilket lämnat oss med få tillfällen att träffa andra människor. Studier och studentliv är dock lika viktiga som förut och där har Fysiksektionen en viktig uppgift att fylla.

Fysiksektionens uppgift är att representera och finnas till för alla studenter på tillhörande program. Allas tankar och idéer ska ha en plats och sektionen ska erbjuda vad medlemmarna behöver eller vill ha, och i den här anonyma enkäten vill vi i styret höra hur du upplevt det senaste året och dina tankar och åsikter om sektionen. Oavsett om du varit engagerad eller inte haft någon kontakt alls med Fysiksektionen så uppskattar vi verkligen om du tar din tid att dela med dig av dina tankar.

Enkäten stänger den sista februari. Studentenkät på svenska: https://forms.gle/zuQVQaE5aNkCa49k9

Hello everyone!

The last year has been tough for many, both educationally and socially. The education has been held digitally and the student life has to a large extent been set to a pause, leaving us with few occasions to meet other people. Studies and student life are however equally important as before, and here the Physics Chapter has an important role to fill. 

The Physics Chapter’s main task is to represent and be there for all students on all its corresponding programs. Everyone’s thoughts and ideas should have a place and the chapter should offer that which its members need and want, and in this anonymous survey we want to hear how you have been this last year and get your thoughts and opinions of the Physics Chapter. Regardless if you have been active in the Physics Chapter or not at all, we really appreciate it if you take some time and share your thoughts. 

The survey is open until the last of February. Student survey in English: https://forms.gle/W9ggYpqf6pRxKGaW9