Information om posterna finns i detta dokument, som återges här nedan:

 

Poster aktuella i sektionsvalet 2018

Poster lämpliga för förstaårsstudenter
Detta är en lista på poster som valberedningen anser är lämpliga för förstaårsstudenter att söka. Självklart får
alla sektionsmedlemmar söka samtliga poster.

 • Sekreterare
 • Ledamot med ansvar för studiesociala och JML-frågor, tillika studerandeskyddsombud
 • Ledamot med ansvar över näringslivsfrågor
 • Ledamot med ansvar över utbildningsfrågor
 • Aktivitetsnämndens ordförande
 • Aktivitetsnämndens kassör
 • Lokalnämndens kassör (Chargé d’Affaires)
 • Näringslivsnämndens ordförande (Generalsekreterare)
 • Näringslivsnämndens kassör
 • Kommunikationsnämndens ordförande
 • Redaktör
 • Webmaster
 • Profilansvarig
 • Fadderist
 • Ordförande för internationella mottagningen (FINTO)

Styret

Styrelsen (Styret) har som ändamål att sköta sektionens löpande ärenden, verkställa SM:s (sektionsmötens) beslut, förvalta sektionens ekonomi, fungera som samordnare mellan nämnderna och mycket annat. De stödjer mycket av sektionens arbete och ser till att det flyter på som det bör, men har även mycket bestämmanderätt i viktiga frågor. Styrelsen sammanträder ca. 1 gång per vecka i form av ett lunchmöte, ca. 1 gång per månad i ett så kallat STYM (styrelsemöte) och medverkar samt driver SM ca. 5 ggr per år.

Ordförande

Nuvarande: Fred Lindahl (ordf@f.kth.se)
Sektionsordförande har det övergripande ansvaret för sektionen, och går på många sammanträden som har med sektionen att göra. Sektionsordförande är det främsta ansiktet utåt mot THS, KTH samt omvärlden. Utöver detta leder man även styrets arbete och möten. Är tillsammans med kassören firmatecknare för sektionen.

Vice ordförande

Nuvarande: Hanna Linn (vordf@f.kth.se)
Styrets vice ordförande har som främsta uppgift att bistå ordförande i dennes dagliga arbete. Utöver detta har även vice ordf. som specifik uppgift att sitta med i f.com, för att ha en djupare insyn i den både interna och externa kommunikationen på sektionen.

Kassör

Nuvarande: Mikael Lyth (kassor@f.kth.se)
Kassören har huvudansvar för sektionens ekonomi. Eftersom personen har god insikt i ekonomin har denne även ansvar för att skriva budget för kommande verksamhetsår samt agera rådgivare i övriga ekonomiska beslut. Kassören är tillsammans med sektionsordförande firmatecknare för sektionen.

Sekreterare

Nuvarande: Ebba Ahlgren Cederlöf (sekreterare@f.kth.se)
Styrets sekreterare har huvudansvar för att alla officiella möten protokollförs samt att styrdokument, så som stadgar och reglemente, uppdateras. Dessutom ansvarar denne för att SM (sektionsmöte) och STYM (styrelsemöte) utlyses i tid och enligt stadgarna samt att alla offentliga dokument publiceras på korrekt sätt.

Ledamot med ansvar för studiesociala och JML-frågor, tillika studerandeskyddsombud

Nuvarande: Jonathan Johansen (studiesocialt@f.kth.se)
Som ledamot med ansvar för studiesocial och JML-frågor bistår man styrelsen i sitt kontinuerliga arbete. Man närvarar på samtliga STYM (styrelsemöten) samt på SM (sektionsmöten). Dessutom har denne huvudansvar från styrets sida för frågor som rör jämlikhet, mångfald och likabehandling inom sektionen samt medlemmarnas psykiska och fysiska välmående. Dessutom är denne ansvarig för ev. uppmuntransdagar.

Ledamot med ansvar över näringslivsfrågor

Nuvarande: Nils Wägmark (naringsliv@f.kth.se)
Som ledamot med ansvar för näringslivsfrågor bistår man styrelsen i sitt kontinuerliga arbete. Man närvarar på samtliga STYM (styrelsemöten) samt på SM (sektionsmöten). Dessutom har denne huvudansvar från styrets sida för frågor som rör näringsliv inom och utanför sektionen, assisterar Näringslivsnämden samt sköter kommunikation med dessa. Dessutom agerar denne mycket aktiv i samband med Fysiks arbetsmarknadsdag (Fussion).

Ledamot med ansvar över utbildningsfrågor

Nuvarande: Theodor Staffas (utbildning@f.kth.se)
Som ledamot med ansvar för utbildningsfrågor bistår man styrelsen i sitt kontinuerliga arbete. Man närvarar på samtliga STYM (styrelsemöten) samt på SM (sektionsmöten). Dessutom har denne huvudansvar från styrets sida för frågor som är utbildningsrelaterade, hjälper Studieämden med deras arbete, samt sköter kommunikation med dessa.

Aktivitetsnämnden

Fysiksektionens Aktivitetsnämnd har som syfte att anordna mindre evenemang på sektionen, som inte ingår i festverksamhet, näringslivsrelaterade aktiviteter osv. Vad som anordnas styrs av vad det finns efterfrågan på, men exempel kan vara idrottsevenemang, kulturella upplevelser i form av musik och teater eller brädspelskvällar. Det finns väldigt få krav på vad nämnden beslutar genomföra för evenemang, här har nämndaktiva stor frihet. Mer specifik har nämnden ansvar för att utse ansvarig för Åreresan i januari, se till att vi utnyttjar de tider vi har i KTH-hallen på optimalt sätt samt ansvara för fysiks idrottsförråd.

Ordförande

Nuvarande: Elliot Epstein (aktordf@f.kth.se)
Aktivitetsnämndens ordförande har det yttersta ansvaret vad det gäller planering, bokning och genomförande av evenemang så som idrottskvällar, spelkvällar eller kulturevenemang. Ordförande är den som leder arbetet inom nämnden och är ansvarig för kommunikationen med styret.

Kassör

Nuvarande: Johan Larsson (aktkassor@f.kth.se)
Kassör i Aktivitetsnämnden har huvudsakligen ansvar för ekonomin inom nämnden. Den ansvarar för bokföring, fakturering och betalningar samt är aktiv i processen vid eventuella betalningar till nämnden. Dessutom är kassören redo att bistå ordförande i dennes dagliga arbete. Mer specifik har denne också stor tyngd var det gäller ekonomiska beslut inom nämnden och förväntas göra rimliga förslag utifrån detta. Aktivitetsnämndens kassör bistår dessutom Kassören med bokföringen för f.com, FSN och Jämn.

FRum

Fysik Rumskommittén (FRum), ibland benämnd Lokalnämnden, är den nämnd som ansvarar för sektionens lokaler och icke nämndspecifika inventarier. Några av FRums specifika arbetsuppgifter är att sätta up regler för konsulatet och des inventarie, underhålla konsulatet, ansvara för förrådet och dess inventarie, tillhandahålla proviant för försäljning (t.ex. chips, godis, läsk, mm.) samt anordna städdagar.

Generalkonsul

Nuvarande: Hanna Lindahl (gk@f.kth.se)
Generalkonsul (GK), är FRums ordförande och leder nämndens arbete. Har bl.a. mycket bra koll på inventarier, men är även mycket aktiv vid ombyggnation, montering eller demontering i Konsulatet. Typiskt är att GK är en händig person med driv för förändring och främst förbättring.

Kassör (Chargé d’Affaires)

Nuvarande: Gabriel Bengtsson (cda@f.kth.se)
Chargé d’Affaires (CdA) är FRums kassör. Denne har huvudsakligt ansvar för bokföring och annat av ekonomisk natur, så som bokföring, fakturering och betalningar. Dessutom är det CdA som sköter underhållet av ”Godisskåpet” i Konsulatet.

 

Fysikalen

Fysikalens syfte är att uppföra spex på det att den lille fysikern må få uppleva det gemensamma skapandets lycka och kamratskap samt tillfredsställelsen över att se sin begåvning, sin konstnärliga ådra och sin naivt spontana lekfullhet vara till glädje för den mänsklighet som behöver dessa oskattbara gåvor så väl. Fysikalens mål är att engagera så många fysiker som möjligt i uppsättningen av Fysikalen och Jubileumsfysikalen samt att sprida spexandets glädje till så stor publik som möjligt. Fysikalen sätter upp sitt spex varje jämnt år, och väljs därför inför udda år då det ger mycket tid för förberedelse.

Stabsledning (3 st)

Nuvarande: Rutger Fuglesang, Julia Ericson, Joar Nykvist (fysikalen@f.kth.se)
Stabsledningen består av ordförande, vice ordförande och kassör och den uppdelningen sker internt. Det är
denna ledning som är administrativt ansvariga för Fysikalen. Det är stabens ansvar att tillse personal för alla
relevanta poster inom spexet.

FN

Fysiksektionens näringslivsutskott (FN) har som främsta uppgift att upprätta och bibehålla goda kontakter med näringsliv i fysiks räkning. Dessutom ska FN assistera andra nämnder i eventuell kontakt med näringslivet, samt föra dokumentation över etablerade kontakter. Nämnden är även ansvarig för fysiks arbetsmarknadsdag (FUSION), vilken arrangeras i februari (valda för år 2018 är ansvariga för 2019 års arbetsmarknadsdag).

Ordförande (Generalsekreterare)

Nuvarande: Marcus Wejdelind (fnordf@f.kth.se)
Näringslivsutskottets generalsekreterare är arbetsledare i FN. Det är denne som har ytterst ansvar för arbetsmarknadsdagens planerande och genomförande. Det är även generalsekreterarens uppgift att kalla till regelbundna möten med FN.

Kassör

Nuvarande: Lara Mohtadi (fnkassor@f.kth.se)
Som kassör i FN har man huvudsakligen ansvar för ekonomin inom nämnden. Kassören ansvarar för bokföring, fakturering och betalningar samt är aktiv i processen vid eventuella betalningar till nämnden. Dessutom är du redo att bistå ordförande i dennes dagliga arbete. Mer specifik har du också stor tyngd var det gäller ekonomiska beslut inom nämnden och förväntas göra rimliga förslag utifrån detta.

Klubbmästeriet fkm*

Klubbmästeriet fkm* har som huvudsakligt syfte att främja festligheter inom sektionen, att föra sektionens goda traditioner vidare samt vid behov instifta nya. Mycket av det dagliga arbetet går ut på att arrangera pubar och fester, samt i viss mån även representera oss hos andra klubbmästerier. Klubbmästeriet agerar även hjälpande (om det behövs) för andra nämnder om alkoholservering sker i samband med fysik. Utöver förtroendevalda nedan är även minimästarrollen en viktig post inom fkm*. Minimästare har större ansvar inom ett visst område inom festarrangemang, t.ex. matservering etc. Dessa poster utser klubbmästarna till sammans med styret i början av året.

Klubbmästare (3 st)

Nuvarande: Aron Norén, Anton Finnson, Gustav Gybäck (klubbmaster@f.kth.se)
Som klubbmästare är man mycket aktiv i arrangerande av fester och agerar samordnande och beslutande i samband med alla former av evenemang. Det dagliga arbetet består av att närvara på evenemang och se till att allt sköts som det bör. Posterna som ordförande, vice ordförande och ekonomiskt ansvarig delas upp internt och vanligt är att den som är ekonomiskt ansvarig har en mindre arbetsbörda vad det gäller arrangemangsplanering och deltagande. Man måste vara 20 år för att vara klubbmästare.

Fysiksektionens Kommunikationsnämnd

Fysiksektionens Kommunikationsnämnd (f.com) är huvudansvarig för fysiksektionens interna kommunikation men bistår även styret i extern kommunikation. Nämndens syfte är att sektionens medlemmar lätt ska ha tillgång till all den relevanta informationen om vad som händer på sektionen. I det dagliga arbetet ingår att underhålla informationstavla i Konsulatet, uppdatera sektionens hemsida och uppdatera sektionens Facebooksida. Utöver detta faller ansvar för försäljning av profilkläder och ”ovvar” på nämnden. f.com är även ansvariga för design och försäljning av sektionsmärken, förslagsvis i samarbete med fkm*. Utöver nedan nämnda poster ingår även styrets vice ordförande i f.com.

Ordförande

Nuvarande: Einar Lennelöv (kommordf@f.kth.se)
f.coms ordförande är den som leder arbetet inom f.com, och har ett organisatoriskt ansvar för nämnden. Ordförande är även kontaktperson för nämnden gentemot andra nämnder och hjälper dessa med sin informationsspridning. I övrigt bistår ordförande de andra nämndaktiva i sitt arbete.

Redaktör

Nuvarande: Svante Rollenhagen (redaktor@f.kth.se)
Redaktören ansvarar över det journalistiska innehållet som läggs upp på sektionens hemsida under namnet Force, samt är ansvarig för utgivning av Force i ev. tryckt material.

Webmaster

Nuvarande: Yashar Honarmandi (webmaster@f.kth.se)

Webmasters främsta uppgift är att underhålla sektionens webbsida, f.kth.se. I samband med detta kan en god förståelse i HTML, PHP och JavaScript vara eftertraktat hos en Webmaster. Webmaster ledar även programmeringsgruppen F.dev. I samband med detta kan ledarerfarenhet och struktur vara eftertraktat hos en Webmaster.

Profilansvarig

Nuvarande: Adam Skärbo Jonsson (profil@f.kth.se)
Profilansvarigs främsta ansvar är att beställa och sälja profilinventarier så som märken, tröjor, overaller m.m. till sektionen. Det kan ske på egen hand eller i samarbete med andra nämnder. Dessutom ansvarar denne över f.coms egendom i form av försäljningsvaror eller annan utrustning som hör till nämndens verksamhet.

Mottagningen

Mottagningen har som uppdrag att välkomna nyantagna till sektionen, THS och KTH generellt. mer specifik ska mottagningen skapa möjligheter att träffa och lära känna andra människor från samma och högre årskurser på fysik, visa upp hur de nyantagna kan engagera sig i studentlivet (både i sektionen och THS centralt), ge inblick i vilka möjligheter man har efter utbildningen samt se till att alla traditionsenliga evenemang arrangerats.
Mottagningsanvariga är nyktra under hela mottagnigen.

Mottagningsansvariga (3 st)

Nuvarande: Dudu Zuo, Oscar Johansson Elling, Eric Landström (mottagningen@f.kth.se)
Som mottagningsansvarig är du, tillsammans med dina medvalda och Fadderiet, ansvarig för att planera och anordna Fysiksektionens mottagning. Traditionellt sett har de mottagningsansvariga varit ordförande, vice ordförande och ekonomiskt ansvarig för mottagningen, men även varit de som haft tidigare erfarenhet av sektionsarbete. Rollen är även teatral och du förväntas att tillsammans med de andra genomföra teatrala framträdanden under mottagningen.

Fadderiet (4 st)

Nuvarande: Hugo Härmark, Leo Enge, Christoffer Ejemyr, Karl Arthursson (fadderiet@f.kth.se)
Fadderiet är med och planerar hela mottagningen tillsammans med övriga mottagningsansvariga. Under mottagningsveckorna och övrigt relaterat är Fadderiets främsta uppgift att se till att nØllan känner sig välkomnad och främja en god relation inom nØllan såväl som mellan nØllan och fysiker. Fadderiet är de som hanterar eventuella ”kriser” under mottagningsveckorna och är på plats för att se till att allt går så bra som möjligt. Fadderiet ska under hela mottagningsveckorna vara nyktra.

Internationella mottagningen

FINTO

Nuvarande: Vakant (finto@f.kth.se)
Den internationella mottagnings ordförande anordnar roliga och informativa aktiviteter för både internationella och inhemska sektionsmedlemmar, representerar fysiksektionen internationellt och tillhandahåller information till ”intisar” (internationella studenter). Som ordförande har du ansvar för detta, men även att sköta kontakt med SCI-kansliets internationellt ansvariga.

Studienämnden

Fysiks stuidenämnd (FSN) har som syfte att utföra och koodenera studiebevakningen för programmen som är knutna till fysiksektionen. Stuidebevakning innebär att studenter ska kunna utöva sin rätt att påverka sin utbildning. FSN utför detta arbete genom att agera kommunikationskanal mellan studenterna och programmet samt att representrera studenterna när programmet utvecklas. Utöver detta ska även FSN verka för att studenterna ska vara engagerade i studiefrågor.

Studienämndsordförare

Nuvarande: Emanuel Ravemyr (sno@f.kth.se)
Studienämndsordföraren (SNO) har som uppgift att sköta det administrativa arbetet i studienämnden och representrera studenterna. Detta innebär bland annat att hen utser kursnämnder i programmets obligatoriska kurser, kallar till FSN-möten samt sitter med på möten där programmet och dess kurser diskuteras.

PAS

Nuvarande: Filip Axelsson (pas@f.kth.se)
Programansvarig student (PAS) är den post som ansvarar för kontakten mellan programledningen och sektionen och dess medlemmar i studiefrågor. PAS har också ett ansvar för programmet som helhet och att studenternas röst hörs när programmet och dess kurser utvecklas. PAS har även kontakt med studienämnder på andra program och THS utbildning.

 

Jämlikhetsnämnden (JämN)

Jämlikhetsnämnden är fysiksektionens nämnd som behandlar jämställdhet. Tidigare år har nämnden gjort en mängd olika saker – allt från diskussionsfikan och filmkvällar till tjejmiddagar och lunchföreläsningar. Nämnden är öppen för alla att vara med i.

Ordförande (oJämN)

Nuvarande: Fredrik Sjöström (ojamn@f.kth.se)
Som oJämN är ditt uppdrag att vara ordförande för jämlikhetsnämnden. Utöver att rodda i de aktiviteter (antingen direkt eller genom att ge vidare) nämnden beslutar att göra går du på möten med motsvarande post på de andra sektionerna under THS någon gång då och då.

 

Övriga funktionärer

Revisor

Nuvarande: Johan Engvall, Andreas Lundin
Revisorerna ska fortlöpande granska sektionens förvaltning och verksamhet, samt verka för en väl fungerande internkontroll i styrelsens och de ekonomiskt ansvarigas arbete.

 

Valberedningen 2018
13 november 2018