Styrdokument

Sektionens verksamhet regleras av Fysiksektionens Stadgar och Fysiksektionens Reglemente.

Fysiksektionen tillhör Tekniska Högskolans Studentkår (THS), och lyder därmed även under THS stadgar, reglemente, och policies.

Sektionen har också ett antal policydokument och handlingsplaner, som finns listade nedan.

Styrdokument

Verksamhetsplan

Rambudget

Detaljbudgetar

Policydokument

Personuppgiftspolicy (In english: Privacy policy)

Uppförandepolicy (In english: Code of Conduct)

Verksamhetspolicy – Fysiksektionens Kapitalförvaltning

Alkoholpolicy

Promemorior (PM)

PM för Ekonomi
PM för Kommunikation
PM för Nämnder
PM för Traditioner
PM för Klimat- och miljöarbete

Tidigare års policy- och styrdokument kan hittas i sektionens Drive.